ستة مجلدات من فهارس مكتبة الغازي خسروبك في سرايفو، تدقيق وتحرير: د. محمود السيد الدغيم، من سنة 1998م حتى سنة 1421 هـ/ 2000م * CATALOGUES OF THE ARABIC, TURKISH, PERSIAN AND BOSNIAN MANUSCRIPTS

BosniaAnimated-Flag.gifGazi Husrev-begove1.JPGbosnia-flag1.gif

*************

Gazi Husrev-begove.JPG

******

ستة مجلدات من فهارس مكتبة الغازي خسروبك في سرايفو، تدقيق وتحرير: د. محمود السيد الدغيم، من سنة 1998م حتى سنة 1421 هـ/ 2000م
CATALOGUES OF THE ARABIC, TURKISH, PERSIAN AND BOSNIAN MANUSCRIPTS
U Gazi Husrev-begovoj biblioteci čuva se više od 10 000 kodeksa islamskih rukopisa na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku. Biblioteka je počela sa objavljivanjem Kataloga ovih rukopisa 1963. godine kada je objavljena prva knjiga, da bi 1980. bila objavljena druga knjiga a treća 1991. godine. Od 1998. godine, kada objavljena četvrta knjiga, do danas je objavljeno ukupno petnaest knjiga Kataloga u kojima je kataloški obrađeno 8839 rukopisa. Ovdje treba posebno istaći veliku pomoć Fondacije za islamsko naslijeđe al-Furqān iz Londona koja od 1998. godine, između ostalog, kontinuirano materijalno pomaže obradu i štampanje ovih Kataloga. 
**********
1. CATALOGUE OF THE ARABIC, TURKISH, PERSIAN AND BOSNIAN MANUSCRIPTS, Volume I, (second edition), London - Sarajevo, 1421/2000, Prepared by: Kasim Dobraca,
4. CATALOGUE OF THE ARABIC, TURKISH, PERSIAN AND BOSNIAN MANUSCRIPTS, Volume IV , London - Sarajevo,1998, Prepared by: Fehim Nametak,
5. CATALOGUE OF THE ARABIC, TURKISH, PERSIAN AND BOSNIAN MANUSCRIPTS, Volume V, London - Sarajevo,1999, Prepared by: Zejnil Fajić,
6. CATALOGUE OF THE ARABIC, TURKISH, PERSIAN AND BOSNIAN MANUSCRIPTS, Volume VI, London - Sarajevo,1420-1999, Prepared by: Mustafa Jahic,
 7. CATALOGUE OF THE ARABIC, TURKISH, PERSIAN AND BOSNIAN MANUSCRIPTS, Volume VII, London - Sarajevo,1420-2000, Prepared by: Haso Popara and Zejnil Fajic,
8. CATALOGUE OF THE ARABIC, TURKISH, PERSIAN AND BOSNIAN MANUSCRIPTS, Volume VIII -  London - Sarajevo,1421-2000, Prepared by: Mustafa Jahic,
************


thumb qr1 
 
thumb qr2
 

إحصاءات

عدد الزيارات
16119695
مواقع التواصل الاجتماعية
FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

صور متنوعة